Algemene voorwaarden

 

1. Twin Peaks II: ons beleid inzake belangenconflicten en vergoedingen

Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden. Die wetgeving heeft als doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, etc. zijn voor ons kantoor altijd al essentieel geweest in de relatie met haar klanten. In het kader van Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo veel mogelijk te beperken (samenvatting Belangenconflictenpolicy).

2. Belangrijke wettelijke voorwaarden

Door deze website/applicatie te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

a) Niet vertrouwen op informatie

De informatie op deze website/applicatie of die u via deze website/applicatie verkrijgt, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website/applicatie heeft niet het verstrekken van enig advies als doel, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. 

Deze website/applicatie bevat louter algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw verzekeringsadviseur en kunt u de Algemene Voorwaarden eveneens raadplegen op deze website/applicatie.

Ons kantoor zal de informatie op deze website/applicatie zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website/applicatie zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Ons kantoor kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website/applicatie bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.     

b) Aansprakelijkheid van ons kantoor

Ons kantoor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website/applicatie, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.   

Deze website/applicatie kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor ons kantoor geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand. Ons kantoor kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites. Ons kantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website/applicatie een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie. 

c) Intellectuele eigendomsrechten van Ons kantorr

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website/applicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan ons kantoor of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons kantoor is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen. 

d) Uw privacy

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze website/applicatie, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door ons kantoor, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

Meer informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacy Verklaring van ons kantoor die u vindt op onze website.

Meer informatie over het cookiebeleid van ons kantoor vindt u in de Cookie Policy van ons kantoor die u vindt op onze website.

 

Algemene Voorwaarden Verzekeringswinkel Hubrecht M. BV

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Definities Onder “het kantoor” wordt verstaan:

de Verzekeringswinkel Hubrecht M.bvba, FSMA Registratienr. 019631 A-cB, RPR.0426.172.270,

alsook Hubrecht - Van Wijnendaele bvba, FSMA Registratienr. 110639 A-B, RPR.0446.439.035,

beiden met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 149.

Onder “de klant” wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het kantoor verzekeringsproducten aankoopt bij een verzekeringsmaatschappij.

Onder “de verzekeringsmaatschappij” wordt verstaan: de maatschappij met wie de klant een verzekeringscontract afsluit, waarbij het kantoor als tussenpersoon optreedt.

Artikel 2:

Toepassingsgebied Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen het kantoor en de klant waarin de klant zich ertoe verbonden heeft de premies rechtstreeks aan het kantoor te betalen.

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen het kantoor en de klant.

Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken mits akkoord van beide partijen.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.

Artikel 3:

Betaling en opeisbaarheid Al de premies, facturen en vervalberichten van het kantoor zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na datum van de premie, factuur en/of vervaldagbericht.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen lastens de klant.

Artikel 4:

Schadevergoeding bij niet-betaling of wanbetaling door de klant Bij niet-betaling of wanbetaling van de factuur of de premie binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire intrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.

Bij niet-betaling of wanbetaling van een factuur of premie binnen de gestelde termijn, zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% op het factuurbedrag en met een minimum van € 150,00.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale schadevergoeding verschuldigd. Onverminderd het tweede lid, wordt een administratieve kost van € 30,00 aangerekend wanneer op vraag van de klant afbetalingstermijnen worden toegestaan aan de klant.

Artikel 5:

Tarief premies De premie die dient te worden betaald, is deze zoals vermeld op de factuur of het vervalbericht.

Indien het tarief van de premie gewijzigd is, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van drie maanden vanaf kennisgeving van het gewijzigde tarief.

De opzegging gebeurt hetzij per aangetekende brief, hetzij door overhandiging van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

De betaling van de premie houdt aanvaarding in van het gewijzigde tarief.

Artikel 6:

Protest Ingeval de klant een factuur of premie wenst te betwisten, dient hij een schriftelijk en gemotiveerd protest uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na ontvangst van de factuur of premie aan het kantoor te richten.

Dit schriftelijk protest gebeurt hetzij per aangetekende brief, hetzij door overhandiging van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs, hetzij bij deurwaardersexploot.

Artikel 7:

Aansprakelijkheid van het kantoor Het kantoor is voor zijn professionele aansprakelijkheid verzekerd bij AIG Europe Limited, met maatschappelijke zetel te Fenchurch Street 58, EC3M 4AB Londen, Groot-Brittannië, met bijkantoor te België, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0847.622.919, onder de polisnummers 550764 en 550773.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de eventuele schade n.a.v. een contractuele wanprestatie in hoofde van het kantoor niet dekt, zonder dat het kantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 2.000,00.

Artikel 8:

Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht Elke betwisting m.b.t. de premies, facturen en/of vervalberichten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 9:

Compensatie Het kantoor heeft het recht openstaande schuldvorderingen lastens de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van het kantoor.

Artikel 10:

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Het kantoor treedt op als tussenpersoon tussen klant en verzekeringsmaatschappij.

De specifieke verzekeringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verzekeringen die de klant via het kantoor heeft afgesloten met een verzekeringsmaatschappij, zijn te raadplegen op de website van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de specifieke verzekeringsvoorwaarden en deze ook aanvaard te hebben