Technische Verzekeringen

De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming.

Net als de bouwprojecten die in de bouwfase best via een ABR ( alle bouwplaatsrisico ) kunnen worden verzekerd. 

Al of niet in combinatie met de wettelijke BA10 in de bouwsector.

Wij bieden voor deze risico's via diverse partners oplossingen.

Naast de wettelijke BA10 kan er ook voor de 10 jarige garantie een oplossing gevonden worden.

 

Machinebreuk

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wilt u uiteraard dat die machines naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt er zowel vaste als mobiele machines in verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Garantie? Onderhoudscontract?

Hebt u zo’n verzekering Machinebreuk wel nodig? U hebt misschien al een onderhoudscontract afgesloten? En er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering Machinebreuk niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

 • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.

Verzekering Machinebreuk: de verzekeringsmaatschappij neemt de kosten voor een verzekerde schade op zich.

 • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materiaal of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is deze garantie beperkt in de tijd.

Verzekering Machinebreuk: dekt ook plotse schade en zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat is er verzekerd?

Dit is een allerisicopolis. Met andere woorden, alle mogelijke schades zijn gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. We geven u enkele voorbeelden.

Met een verzekering Machinebreuk bent u gedekt tegen schade door

 • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
 • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
 • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
 • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Daarnaast vergoeden we ook een aantal bijkomende kosten, zoals

 • overuren door personeel
 • bijstand door technici uit het buitenland
 • versneld vervoer van onderdelen
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
 • kosten voor afbraak en wederopbouw

We zorgen er dus voor dat uw productie niet in het gedrang komt en uw financiële verliezen door falende machines tot een minimum beperkt blijven.

Vaste en mobiele machines

U kunt in uw polis Machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. We vertellen u met plezier meer over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.

 

ABR

WAAROM EEN ABR-VERZEKERING?

Op een werf lopen heel wat mensen rond: aannemers, onderaannemers, bouwheer. Al deze mensen kunnen door een onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Ook slechte weersomstandigheden kunnen schade toebrengen aan de werf. Tegen deze schade kunt u zich beschermen met een ABR-verzekering. ABR staat voor alle bouwplaatsrisico’s.

Ook als u al andere verzekeringen heeft, zoals een brandverzekering of een familiale verzekering is een bijkomende ABR-verzekering een goed idee.

U zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de schade te verhalen op de architect of de aannemer die een fout beging. Dat heeft echter als groot nadeel dat u dan zijn fout moet bewijzen. U loopt dus de kans dat u een lange gerechtelijke procedure zal moeten doorlopen vooraleer u een schadevergoeding krijgt. Bovendien ontstaat sommige schade zonder dat er iemand een fout heeft begaan. Dan draait u op voor de kosten. Met een ABR-verzekering heeft u deze zorgen niet. De schade zal door de verzekeraar worden vergoed.

Bouwplannen? Kom bij ons langs. Onze verzekeringsexperts hebben jarenlange ervaring. Zij overlopen uw plan en adviseren u welke verzekeringen u zeker nodig heeft.

WELKE SCHADE?

De verzekering dekt schade aan:

 • De werf
 • De werken
 • Het materiaal

Het maakt niet uit wie de schade heeft veroorzaakt: de bouwheer, de architect of de aannemer.

WELKE SCHADE NIET?

Schade aan derden is niet verzekerd in een standaardpolis (bv. een muur van de naast de werf gelegen woning verzakt). Wij raden aan dat u uw polis uitbreidt zodat ook deze schade gedekt is.
Ook opzettelijk veroorzaakte schade is uiteraard niet verzekerd.

Wordt verder meestal uitgesloten:

 • Schade ten gevolge van oorlog, arbeidsconflicten, aanslagen, terrorisme en atoomenergie.
 • Schade aan toevertrouwde goederen.
 • Boetes.
 • Gewone slijtage.
 • Schade die wordt veroorzaakt door niet geregistreerde aannemers.

Voor arbeidsongevallen bestaat er een aparte verzekering. Vraag ons of het ook voor u nodig is om deze verzekering af te sluiten.

WIE SLUIT DE VERZEKERING BEST AF?

Bouwheer of aannemer kunnen de verzekering afsluiten. U kunt best een gezamenlijke polis afsluiten voor iedereen die aan het project meewerkt (architect, aannemers en bouwheer). Wij kunnen alles voor u regelen. Wij contacteren uw architect en aannemer(s) en zorgen ervoor dat iedereen verzekerd is.

WANNEER LOOPT DE VERZEKERING?

De verzekering loopt van zodra u het contract hebt getekend. U kunt dus best een polis afsluiten voor de werken beginnen.

Een ABR-polis kan lopen tijdens de hele duur van de werken of voor een bepaalde vaste periode (bv. twaalf maanden). Houd daar rekening mee. Als uw verzekering een vaste looptijd heeft, moet u de polis verlengen als de werken langer duren. Wij houden dat graag voor u mee in het oog.

U bent meestal ook verzekerd na de voorlopige oplevering als er nog kleine werken moeten worden afgerond. Deze onderhoudsperiode duurt meestal twaalf maanden.

 

BA 10

DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WONINGBOUW

De architect en de ingenieur stabiliteit zijn samen met de aannemers en andere dienstverleners wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw vergund vanaf 01/07/2018. Met woningbouw worden de projecten bedoeld waarvan meer dan 50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning.

In principe sluit iedere bouwpartner voor zijn eigen te verzekeren activiteiten een eigen abonnementspolis af, en dient hij ten laatste voor de start van de werf zijn verzekeringsattest aan de architect te bezorgen. Men kan echter ook opteren om een afzonderlijke polis Tienjarige Woningbouw af te sluiten. 

Protect biedt twee formules aan:
De Globale Tienjarige Woningbouw verzekert alle ontwerpers (architect en stabiliteitsingenieur) en aannemers gesloten ruwbouwwerken
De Tienjarige Woningbouw Aannemers verzekert, zoals de naam doet vermoeden, enkel de aannemers gesloten ruwbouwwerken.

Dit kan bij Protect voor zover de architect reeds een eigen abonnementspolis beroepsaansprakelijkheid bij Protect heeft lopen.

 

WANNEER MOET JE ZO’N VERZEKERING 

TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID WONINGBOUW HEBBEN?

De verzekering moet afgesloten zijn vóór aanvang van de werken.
De verplichte verzekering geldt voor alle bouwpartners die betrokken zijn bij het ontwerp en/of de oprichting van de woning, en die werken uitvoeren met een impact op de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning (dat laatste enkel als de stabiliteit of soliditeit in het gedrang komen). 
Met andere woorden, de verzekering is verplicht voor volgende projecten:

 • residentiële projecten waarvan >50% van de oppervlakte bestemd is voor bewoning (ziekenhuizen, studentenhuisvesting, enz. zijn dus vrijgesteld)
 • die gelegen zijn in België
 • waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018
 • die een tussenkomst van een architect vereisen.

En zeker voor volgende partijen:

 • architecten
 • studiebureaus stabiliteit
 • aannemers en onderaannemers
 • algemene bouwondernemingen
 • sleutel-op-de-deur-firma’s

De wet is echter onduidelijk omtrent de verzekeringsplicht voor enerzijds de installateurs technieken zoals bijvoorbeeld de elektricien en de loodgieter en anderzijds het studiebureau technieken.
In de regel worden de schadevergoedingen uitgekeerd aan de bouwheer, tenzij anders overeengekomen in de voorwaarden.
De dekking is onherroepelijk verworven gedurende 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

WELKE FORMULE IS GESCHIKT VOOR JOUW SITUATIE?

Protect biedt 2 formules aan al naargelang de te verzekeren partijen:

 • Globale polis Tienjarige Woningbouw waarbij alle bouwactoren (ontwerpers en uitvoerders) verzekerd worden,
 • Polis Tienjarige Woningbouw Aannemers waarbij enkel de aannemers, zonder de architect of ingenieur stabiliteit, gedekt worden.

De polis Tienjarige Woningbouw Aannemers is vooral geschikt wanneer de architect of de ingenieur stabiliteit reeds een eigen beroepsaansprakelijkheidspolis heeft afgesloten bij Protect waarin een afzonderlijke sectie 2 is opgenomen waarmee de tienjarige aansprakelijkheid woningbouw gedekt is.

WAT MOET JE PRECIES VERZEKEREN EN WAT NIET?

 • Concreet gaat het om gebreken en/of waterdichtheidsproblemen aan de (gesloten) ruwbouw die de stabiliteit of soliditeit van het gebouw in het gedrang brengen.

Enkel voor specifieke gevallen, die in de wet voorzien zijn, zal de schade niet gedekt zijn. Dit zijn onder meer:

 • Esthetische schade
 • Schade die opzettelijk werd veroorzaakt
 • Zichtbare schade of gebreken die reeds bekend waren bij de voorlopige oplevering
 • Zuiver immateriële schade
 • Materiële en immateriële schade lager dan 2.500 EUR (bedrag verbonden met ABEX-index)

WAT VERGOEDEN WE?

 • De waarborg voor de materiële en immateriële gevolgschade (ook voor schade aan derden) moet minstens 500.000 EUR bedragen per schadegeval. Voor projecten waarvan de waarde lager is dan 500.000 EUR kan de waarborg de waarde van de wederopbouw van het gebouw bedragen.
 • De verzekeringnemer kan ook opteren voor een verzekerd bedrag naar keuze.

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Wenst je bouwheer of de algemene aannemer een globale polis af te sluiten waarin de tienjarige aansprakelijkheid van alle partners in verzekerd is?
Let dan op de volgende punten:

 • Je aansprakelijkheid verzekeren doe je in principe beter zelf, zo heb je je polis en de leiding ervan bij schade ook zelf in handen.
 • Wat bij overschrijding van de waarborg: Heb je nog een eigen polis die in tweede rang tussenkomt?
 • Wie zal de vrijstelling betalen: te delen tussen de verzekerden of de aansprakelijke partij?
 • Is de afgesloten waarborg voldoende hoog in verhouding tot het project?
 • Betaalt de bouwheer of aannemer de premie volledig zelf of laat hij jou meedelen? Check in dit laatste geval of jouw deel niet veel duurder uitvalt dan je eigen individuele premie.

Beslissen jullie om samen een globale polis af te sluiten? Doe dit dan het best bij dezelfde verzekeraar van de architect en ingenieur om discussies tussen de verzekeraar van de globale polis en de BA verzekeraar te vermijden.

Elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen bieden we u een gespecialiseerde verzekeringsoplossing aan.

Hebt u al eens stilgestaan bij de volgende situatie: wat als uw pc, laptop, tablet printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en moet mogelijk bepaalde opdrachten te weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat mag u verwachten?

 • Het gaat om een allerisicopolis. Enkel de in het contract expliciet vermelde uitsluitingen zijn niet gedekt. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.
 • U bent gedekt tegen
  • schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen.
  • diefstal.
  • interne risico’s: bv. uw laptop start niet meer op.

De dekking geldt wereldwijd en ook tijdens het transport!

Optioneel kunt u ook twee waarborgen onderschrijven:

 • wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
 • bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kunt hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel …
Vervoerde koopwaar en materieel

U hebt de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of allebei.

 • een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar

Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

 • een exclusieve formule voor al uw materieel

Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurramp, instorting, staking, aanslag ...

Daarnaast kunt u rekenen op

 • een uitgebreide diefstalwaarborg
 • een extra dekking voor
  • de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar;
  • reddingskosten;
  • kosten voor opruiming en vernietiging van goederen;
  • kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.